Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN 10 § JA 24 § MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE  

1. Rekisterinpitäjä 

Espoo JHL ry  

Y- tunnus 2873805-8

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö: 

Tarja Lehmonen

jäsenasioiden hoitaja

040 7155 407

Espoo JHL ry 869  jasenasiat@espooJHL.fi

3. Rekisterin nimi 

Espoo JHL ry 869

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kotisivut: aktiivien yhteystiedot

Jäsenasioidenhoitaja: jäsenasioiden hoitaminen.

Tiedottaminen jäsenille

Luottamusmiehet jäsenten edunvalvonnan hoitaminen ja viestintä.

Talousasioissa osallistujamaksut

Vapaa-ajantoiminnassa tilaisuuksiin osallistujat

Hallituksen ja aktiivien yhteystietoluettelo

5. Rekisterin tietosisältö 

Nimi, Sähköposti, puhelin, syntymäaika, jäsennumero, osoite, erityisruokavalio, työnantajatieto, ammattinimike, tehtävä yhdistyksessä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenasioidenhoitaja: jäsenrekisteri, henkilö itse luovuttaa tietoja sähköpostilla.

Yhdistyksen puheenjohtaja, pääluottamusmiehet, luottamusmiehet: jäsenrekisteri, työnantaja, jäsen itse luovuttaa tiedot ko. käyttötarkoitusta varten.

Muut: henkilö itse luovuttaa tiedot ko. käyttötarkoitusta varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille eikä tietoja siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Sähköisesti tallennettua asiakaskirjerekisteriä säilytetään ja suojataan siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Rekisterin käyttöoikeus ja pääsy tietoihin on ainoastaan henkilöillä, joiden on yhdistystehtäviensä vuoksi käytettävä niitä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle. 

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus sekä tietojen korjaaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää niihin korjauksia tai poistoa.  Yksilöidyt tietojen tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt lähetetään henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tietojen tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt toteutetaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. 

Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole mm. jos lakisääteisen velvoitteen

noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai jos käsittely tapahtuu

yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot luovutetaan pyynnöstä kerran kalenterivuodessa veloituksetta, uusintapyynnöistä veloitamme 300€.

Omien tietojen tiedonsaantipyynnön perusteella sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15–22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia. Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia,erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko

a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai 
b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Tietopyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. 
Oma yhdistys
jäsenraportit
osoitetarrat
sähköpostiosoitteet
yhteydenotot liiton jäsenpalveluun
Jäsenmaksuosio näkyy ainoastaan jäsenasioiden hoitajalle